Obec Vlastiborice
Obec Vlastiborice najdete na jihovýchode okresu Liberec, asi 80km od Prahy, 20km od Liberce, 10km od Turnova a 12km od Ceského Dubu. Obec se svými ctyrmi osadami Jivina, Sedlíštka, Slavíkov a Vlastiborice, reprezentuje typicky venkovské osídlení. Obec se nachází mezi Jizerskými a Lužickými horami na okraji Ceského Ráje nedaleko zámku Sychrov. Dnes žije v obci více než 210 místních obyvatel.
Fotografie z obce
iTurnovsko.cz - regionální informacní portál
Oficiální stránky obce Pacerice
Oficiální www stránky obce Svijanský Újezd
Oficiální www stránky obce Kobyly
Oficiální stránky obce Pencín
 
Kronika obce
>> Paměti obce: Přehledný obsah

Památce svých předků a své rodné obci věnuje autor. Psáno roku 2001, 2003.
I . VLASTIBOŘICE
1. Poloha a název obce
2. Charakter okolní krajiny, kraj od Ještěda k Troskám
3. Slované v Čechách, kmen Charvátů, dosídlení kraje, germanizace
4. Založení Vlastibořic, život ve vsi od raného středověku
5. První historické zprávy o vsi
6. Statky v horním Pojizeří do r. 1618, některá drobná okolní zboží, sídla podle roku doložení, města
7. Panství Svijany, velkostatek Sychrov, zemědělské podnikání velkostatku, pozemkový majetek velkostatku Sychrov v r. 1903
8. Poddanství a nevolnictví, pozdvižení sedláků na Svijansku
9. Robota, robotní povinnosti poddaných, kolik se platilo desátku loukovskému faráři, Registra Urburny Panství Svijany Obnovený léta 1624, Kontrakt a protokol robotního patentu rychty Lastiborský, Robotovýkupní smlouva, výkup z roboty, kvitance

10. Místopis obce v díle Josefa Škody, přehled o velikosti a vývoji statků
11. Správa vsi v dobách předbřeznových
12. Správa obce po r. 1848, obec správní, některé zajímavosti ze života v obci, přehled obecních představitelů, obec farní, obec školní, list zachovací, jak se jindy učívalo, školní kroniky
13. Kanonická visitace, poměry ve farnosti v 19. století
14. Obecní účet a majetek
15. Pozemkový parcelní protokol obce Lastibořic z r. 1853, Vlastibořice v r. 1903, cesty v našem kraji, lesy, jména pomístní, některá příjmení a jejich význam
16. Jací naši předkové byli a jak žili
17. Nezbytné podmínky života, smrt člověka, poslední vůle, mešní nadace, celoroční modlení, úmrtní diagnózy zemřelých
18. Potrava a její zdroj, zemědělský inventář, hospodaření na půdě
19. Odívání
20. Venkovské stavby a bydlení
21. Soupis poddaných panství Svijanského z r. 1773, venkovská rodina, postavení ženy v rodině a ve společnosti, jak se za stara lidé brali, čeleď
22. Společenský, kulturní a náboženský život, křesťanství a církev římskokatolická, výpisy z knih kostelních
23. Politické poměry
24. Obec po roce 1918 a 1945, vlastnictví obce v r. 2000
25. Družstva a spolky v obci, jak vzniklo a pracovalo JZD, likvidace kulaků, akciová společnost AGRO RUBÍN
26. Přehled obyvatel jednotlivých domů v minulosti, seznam obytných domů a jejich vlastníků v r. 2000, abecední seznam obyvatel a vlastníků rekreačních objektů v r. 2000
27. Život osadníků v archívních pramenech - nový zápis na vystavený barák, koupě chalupy, popuštění živnosti, přídavkové, vejměnek, zápis na živnost, odevzdací list na chalupu kruntovní, svadební úmluva, kontract kaupě obecního gruntu, placení dluhů, kontribuční knížka, vybírání daní, zástoj, smlouva o mord, jazykové rozpory (Josef KVAČEK)
28. Války které se od 15. století dotkly našeho kraje, některé zajímavosti o vojácích z krajských patentů z 1. poloviny 18. století, vojenská služba, spolupůsobení obce v záležitostech vojenských
29. Rok v naší vsi - sbírka starých zvyků, pověr, pranostik a pořekadel z Újezda Svijanského a okolí (Sebráno za pomoci školních dětí - František Venclů, řídící učitel)
30. Historický obrázek z našeho kraje, pěstování a zpracování lnu a konopí
31. Historie obce dětskýma očima, z vyprávění pamětníků, umělci z naší farnosti
32.Peníze, životní úroveň
33. Obec v létech 1951 - 2000, historie obce a blízkého okolí v datech, krátké shrnutí historie obce
34. Statistické údaje - některé staročeské míry a váhy, měna v Čechách, sčítání lidu, domů a bytů v r. 1991

II. SEDLÍŠŤKA
35. Název a vznik vsi
36. Ves Sedlíšťka v díle Josefa Škody (příl. 11)
37. Ves Sedlíšťka až do konce tisíciletí
38. Soupis poddaných panství Svijanského z r. 1773 - Wesz Sedliszko
39. Některé zajímavosti z historie vsi - inventář, výměra osady, finanční hospodářství, sepsání dobytka, pomístní názvy, hasičský sbor, stručné dějiny osady podle Václava Roubíčka
40. Soupis všech domů a jejich posledních vlastníků (obyvatel), abecední seznam obyvatel a vlastníků rekreačních objektů koncem r. 2000

III. JIVINA
41. Název a vznik vsi
42. Ves Jivina v díle Josefa Škody (příl. 10)
43. Ves Jivina až do konce tisíciletí
44. Soupis poddaných panství Svijanského z r. 1773 - Wesz Gywina
45. Některé zajímavosti z historie vsi - inventář, finanční hospodářství, sepsání dobytka, pomístní názvy, hasičský sbor
46. Soupis všech domů a jejich posledních vlastníků (obyvatel), abecední seznam obyvatel a vlastníků rekreačních objektů koncem r. 2000

IV. SLAVÍKOV /část/
47. Název a vznik vsi, čelední kniha farní obce Lastibořic - Slavíkov, ves Slavíkov až do konce tisíciletí, soupis domů a jejich vlastníků, některé zajímavosti z historie vsi

V. Slovníček některých zastaralých a cizích slov a sousloví

VI. Opravy a doplňky

Autor:
Tato www prezentace vcetne textového a obrazového materiálu je chránena dle autorského zákona. Copyright © Obec Vlastiborice
Design and system TopDesign